Izba

  1. INFORMACJE I KONTAKT
  2. CZĘSTOCHOWSKA RADA APTEKARSKA
  1. DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY I ZJAZDY OKRĘGOWE
  2. REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ CzOIA
  3. DYŻURY APTEK
  4. Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej

Samorząd zawodowy jest umocowany w konstytucji RP art. 17 ust. 1 i dotyczy zawodów zaufania publicznego, w tym zawodów medycznych, a w szczególności aptekarskiego. Samorząd aptekarski ma za zadanie sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu aptekarza i reprezentowaniem interesów naszej grupy zawodowej. Samorząd aptekarski zwany inaczej Izbą zrzesza obligatoryjnie osoby wykonujące zawód aptekarza. Historycznie rzecz ujmując początki dbania o interesy naszego zawodu sięgają XVIII w. i były to organizacje o charakterze cechowym. W wyzwolonej spod zaborów w Polsce podjęto starania utworzenia własnej zawodowej organizacji. Sytuacja była o tyle skomplikowana, że w zależności pod jakim zaborem była dana część Polski, takim ustawom aptekarskim podlegała. Na terenach Galicji – austriackiej; dawnej Kongresówki – rosyjskiej, a na terenach zaboru pruskiego – pruskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, zaczęły funkcjonować w Polsce zawodowe i naukowe stowarzyszenia farmaceutyczne. W roku 1919 powstała ogólnopolska organizacja o nazwie Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne i Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników RP. Pracę w tych gremiach były przyczynkiem do koncepcji idei korporacji aptekarskiej.

Ukoronowaniem tych i innych prac w 20- leciu międzywojennym były dwie ustawy: Ustawa o Wykonywaniu Zawodu Aptekarskiego z roku 1938 oraz Ustawa o Izbach Aptekarskich z 15 czerwca 1939 roku uchwalonych przez parlament II Rzeczypospolitej. Jednakże wybuch II wojny światowej uniemożliwił wdrożenie tych ustaw w życie, konieczność tworzenia samorządu była jednak głęboko zakorzeniona, w świadomości aptekarzy w trudnych latach okupacji. W miarę wyzwalania ziem polskich aptekarze z własnej inicjatywy zaczęli tworzyć zręby samorządu i tak już w lipcu 1944 roku powstała pierwsza Izba Aptekarska w Lublinie, a nasza Częstochowska Izba Aptekarska powstała już 11 lutego 1945 roku w Częstochowie. Zadaniem jej było koordynowanie działalności istniejących aptek na terenie ówczesnego województwa kieleckiego. Od 1946 r. w ramach Izby istniały podokręgi (Rejonowe Delegatury) w Kielcach i Radomiu. Izba Aptekarska w Częstochowie podlegała bezpośrednio Naczelnej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Pierwszym prezesem tej Izby był mgr Aleksander Włosiński, funkcję tą sprawował do roku 1948, po nim był mgr W. Walenta. Organami Izby były: Rada, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny.

Odbudowany dużym wysiłkiem samorząd przetrwał do 1951 roku. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 8 stycznia 1951 roku uchwalił ustawy: „O przyjęciu aptek na własność państwa”, „O zniesieniu Izb Aptekarskich” oraz „O środkach farmaceutycznych, odurzających i artykułach sanitarnych”. Ustawy te pozbawiły aptekarzy w ciągu jednego dnia, zwanego „czarnym dniem aptek”, majątku, miejsc pracy i dorobku Izb Aptekarskich. W okresie PRL-u aptekarze mieli jedynie namiastkę zawodowej reprezentacji w Związkach Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia i w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, które w tym roku w czerwcu będzie obchodziło jubileusz 70-lecia. Miejscem spotkań częstochowskich aptekarzy była tzw. komórka łącznikowa na ulicy Katedralnej w Częstochowie. Formalnie była utrzymywana przez CEFARM Częstochowa, a po godzinach pracy była przeznaczona na spotkania członków PTFarmu i miejscowych farmaceutów.

Kursy specjalizacyjne i kontakty aptekarzy doprowadziły w ramach PTFarmu wiosną 1981 roku do powstania zespołu ds. opracowania projektu Ustawy o Izbach Farmaceutycznych. Po ogłoszeniu stanu wojennego nastąpił kilkuletni okres stagnacji, który nie dawał możliwości i nie sprzyjał dalszym pracom w tym zakresie. Dopiero w początkach w roku 1989 zostały podjęte i nabrały należytego tempa. Powołano Komitet Organizacyjnych Izb Aptekarskich na czele którego stał dr Stanisław Vogel. W pracach tego zespołu brali przedstawiciele środowiska częstochowskiego w osobach: mgr Janina Przedpełska-Szerlowska i mgr Marek Płuska. Prace tego zespołu doprowadziły do I Krajowego Zjazdu Aptekarzy, który odbył się w dniach 13-14 grudnia 1991 roku w Warszawie. Zjazd wypracował podstawy prawne funkcjonowania Izb Aptekarskich i zakończył proces tworzenia struktur Izb Aptekarskich w Polsce.

W październiku 1991 roku odbył się I Zjazd Śląskiego Samorządu Aptekarskiego na którym ustalono, że rejon działania Izby będzie obejmował województwo katowickie i częstochowskie. Do tej pierwszej Śląskiej Rady wybrani zostali również przedstawiciele środowiska częstochowskiego Janusz Bitner, Czesława Ozimek, Marek Płuska, Janina Szerlowska, i Romuald Szunejko. W grudniu 1991 roku na I Krajowym Zjedzie Aptekarzy wyodrębniono Częstochowską Izbę Aptekarską. Stało się to dzięki energicznym i dyplomatycznym staraniom takich działaczy jak Marek Płuska, Janusz Bitner, Jan Wilczyński, Czesława Ozimek, Maria Zalewska, Tomasz Rząca, Janina Szerlowska, Alicja Rząsowska, Bożena Grabowska, Krzysztof Spytkowski, Grzegorz Demczuk, Piotr Stojek i inni. W trzeciej dekadzie 1992 roku odbył się I Założycielski Zjazd Delegatów, na którym utworzono Częstochowską Izbę Aptekarską obejmujący teren ówczesnego województwa częstochowskiego. Pierwszym prezesem został Marek Płuska, wiceprezesami Janusz Bitner i Krzysztof Spytkowski, sekretarzem – Krystyna Puszczyńska, skarbnikiem - Anna Majchrzak. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została Stanisława Ociepa, Aptekarskiemu Sądowi przewodniczyła mgr Lidia Król-Trusz, a Komisji Rewizyjnej Piotr Stojek. W kadencji II i III prezesem Izby był również Marek Płuska, w IV i V Genowefa Kruszec, w VI Piotr Stojek, a w VII i VIII kadencji prezesem jest Przemysław Orlikowski. Przedstawiciele naszej Izby wnosili również znaczący wkład we władzach naczelnych samorządu; i tak Marek Płuska w dwóch pierwszych kadencjach pełnił funkcję wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, w trzeciej był przewodniczącym Sekcji Aptek Szpitalnych, a w czwartej i piątej - skarbnikiem. Genowefa Kruszec była członkiem NRA w IV i V kadencji. Janina Szerlowska w kadencji V i VI, a Piotr Stojek pracował w NRA w kadencji III i VI. Pani mgr Szerlowska w I i II kadencji była członkiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego, a w III i IV przewodniczyła temu sądowi. Członkiem Naczelnej Komisji Rewizyjnej w VI kadencji był Przemysław Orlikowski. Na wniosek Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej najaktywniejsi działacze Izby byli wielokrotnie nagradzani różnymi odznaczeniami. I tak: medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego otrzymało 33 osoby; za zasługi dla ochrony zdrowia 5 osób, Odznaczenia Prezydenta na Rzecz Rozwoju Samorządu Aptekarskiego - 7 członków Izby. Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Dr Władysława Biegańskiego – 11 osób, w tym cztery I stopnia oraz dwa wyróżnienia wręczane zasłużonym emerytom, wreszcie odznaczenia na 25-lecie Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego wręczane w Warszawie 9 listopada ubiegłego roku – 12 osób. Siedzibą naszej Izby Aptekarskiej jest lokal w centrum miasta kupiony w 2007 roku z salą konferencyjną mogącą pomieścić 50 osób. Znajdują się tu zabytkowe meble apteczne i stare ciekawe naczynia i utensylia. W 1997 roku ówczesny PTFarm wraz z dyrekcją CEFARMu w kamyku przekazał zabytkową tabletarkę z XIX w. oraz cenne naczynia do Muzeum Historii Farmacji w Krakowie, wtedy mieszczącym się przy ulicy Basztowej 3, a dyrektor prof. Wojciech Roeske nie krył radości z tego daru aptekarzy częstochowskich. W naszym lokalu przeprowadzany jest remont, który z wielką determinacją prowadzi prezes i jest to cenna sprawa, która pozwoli ocalić te pamiątki oraz podnieść funkcjonalność i estetykę tych pomieszczeń.

opracował mgr farm. Piotr Stojek