Składki

 

Uchwała nr 13/VIII/skł. członk./2021

z dnia 15 lutego 2021 r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie

w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich

 

 

Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§1

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni - 65 zł miesięcznie;

b) kierownika hurtowni farmaceutycznej - 65 zł miesięcznie;

c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej - 50 zł miesięcznie;

d) farmaceutę przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego pisemny wniosek - 10 zł miesięcznie;

e) farmaceutę bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w treści art. 15 ust. 6 ustawy o izbach aptekarskich - 10 zł miesięcznie;

f) emeryta/rencistę, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek - zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich;

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 pkt 5 powyżej, wysokość składki członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego zgłoszenia do dnia podjęcia wykonywania zawodu aptekarza przez zainteresowanego.

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust. 1 pkt 6 powyżej, Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ma prawo - w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek zainteresowanego - do zwolnienia go z obowiązku opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

 

§2

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 10/VII/skł.członk./2016 z dn. 25 stycznia 2016r.

 

§4

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 


Uchwała nr 10/VII/skł. członk./2016

z dnia 25-go stycznia 2016r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie

w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich

 

Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 9 poz. 108) oraz §2 ust.1 pkt 1 uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

 

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni – 55 zł miesięcznie;

b) kierownika hurtowni farmaceutycznej – 55 zł miesięcznie;

c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej – 35 zł miesięcznie;

d) farmaceutę przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego pisemny wniosek – 10 zł miesięcznie;

e) farmaceutę bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w treści art. 15 ust. 6 ustawy o izbach aptekarskich – 10 zł miesięcznie;

f) emeryta/rencistę, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek – zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 lit. e powyżej, wysokość składki członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego zgłoszenia do dnia podjęcia wykonywania zawodu aptekarza przez zainteresowanego.

 

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust.1 lit. f powyżej, Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ma prawo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek zainteresowanego – do zwolnienia go z obowiązku opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

§3

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 5/skł. członk./2015 z dn. 12.02.2015 r.

 

§ 4

 

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego

zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

 

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO CzOIA:
PKO BP 70 1020 1664 0000 3002 0139 7645