Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami ustawy o zawodzie farmaceuty (art. 77. ust. 1) Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach [...]. Okres edukacyjny trwa 5 lat (art. 78 ust. 1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty (DzU 2021 poz. 2494) precyzuje, iż w tym okresie należy uzyskać 100 punktów edukacyjnych, z czego minimum 50 za udział w kursach zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę albo za uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora lub specjalisty w dziedzinie farmacji.

Ustawa o zawodzie farmaceuty utrzymała poprzednie zasady uzyskiwania punktów edukacyjnych oraz tryb zaliczania obowiązku kształcenia dla tych farmaceutów, którzy rozpoczęli okres edukacyjny przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 16.04.2021.

Przypominamy wszystkim farmaceutom o obowiązku uzyskiwania punktów edukacyjnych i przedstawiania wypełnionych Kart Ciągłego Szkolenia po spełnieniu określonych rozporządzeniem wymagań. Tekst rozporządzenia dostępny jest w załączniku (u dołu tej strony). Od 24 maja 2022 r. obowiązuje uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej, która standaryzuje zasady zaliczania kolejnych okresów edukacyjnych. Pełny tekst uchwały znajduje się w załączniku poniżej.

 

W zakładce KURSY publikujemy informacje o aktualnych kursach szkoleniowych organizowanych przez Izbę Aptekarską, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i inne uprawnione jednostki edukacyjne, w tym kursy realizowane on-line.


Farmaceuta w ramach kształcenia podyplomowego ma prawo do  uzyskania tytułu specjalisty, potwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego (Prawo Farmaceutyczne par. 89 ust. 1). Rozporządzenie określa wykaz specjalności, ramowy program specjalizacji oraz tryb przyznawania tytułu specjalizacji.

Specjalizacja odbywa sie w zakresie nastepujacych specjalnosci:
1) analityka farmaceutyczna;
2) bromatologia;
3) farmacja apteczna;
4) farmacja kliniczna;
5) farmacja przemysłowa;
6) farmacja szpitalna;
7) farmakologia;
8) lek roślinny;
9) radiofarmacja;
10) toksykologia.