Szkolenia

Zgodnie z postanowieniami Prawa Farmaceutycznego (art. 89e. ust. 1) farmaceuta (zatrudniony w aptece lub hurtowni) zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (par. 4.) precyzuje, iż zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym, co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach kursów realizowanych przez akredytowane jednostki szkolące. Okres edukacyjny trwa 5 lat (par. 2 pkt.2) i może być przedłużony przez okręgową radę aptekarską na wniosek zainteresowanego maksymalnie o 24 miesiące. Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa (par. 6 pkt.4), natomiast dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone (par. 6 pkt. 5). Farmaceuci, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu farmaceuty do 31.12.20013 rozpoczynają pierwszy okres edukacyjny z dniem 1 stycznia 2004.

Przypominamy wszystkim farmaceutom o obowiązku uzyskiwania punktów edukacyjnych i przedstawiania wypełnionych Kart Ciągłego Szkolenia po spełnieniu określonych rozporządzeniem wymagań. Tekst rozporządzenia dostępny jest w załączniku (u dołu tej strony). Od 01 grudnia 2017 obowiązuje farmaceutów z terenu naszej izby uchwała ORA, która normalizuje zasady zaliczania kolejnych okresów edukacyjnych. Pełny tekst uchwały znajduje się w załączniku poniżej, publikowany był też w "Częstochowskim Gońcu Aptekarskim". W skrócie tryb postępowania wygląda następująco:

  • po zakończeniu swojego okresu edukacyjnego do 31 marca następnego roku kalendarzowego farmaceuta składa w biurze izby wypełnioną kartę szkoleń wraz z kompletem certyfikatów i zaświadczeń o odbytych szkoleniach i zdobytych punktach;
  • w okresie 1.04-30.06 pracownicy izby weryfikują przedłożone dokumenty;
  • w przypadku wątpliwości lub niezgodności farmaceuta zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia do 30 września.

Jeśli farmaceuta nie uzyskał w swoim okresie edukacyjnym wymaganej ilości punktów, winien w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie. W przypadku, gdy Częstochowska Rada Aptekarska stwierdzi niewykonanie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, fakt ten zostanie odnotowany w karcie szkoleń. Ponadto do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej skierowany zostanie wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

 

W zakładce KURSY publikujemy informacje o aktualnych kursach szkoleniowych organizowanych przez Izbę Aptekarską, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i inne uprawnione jednostki edukacyjne, w tym kursy realizowane on-line.


Farmaceuta w ramach kształcenia podyplomowego ma prawo do  uzyskania tytułu specjalisty, potwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego (Prawo Farmaceutyczne par. 89 ust. 1). Rozporządzenie określa wykaz specjalności, ramowy program specjalizacji oraz tryb przyznawania tytułu specjalizacji.

Specjalizacja odbywa sie w zakresie nastepujacych specjalnosci:
1) analityka farmaceutyczna;
2) bromatologia;
3) farmacja apteczna;
4) farmacja kliniczna;
5) farmacja przemysłowa;
6) farmacja szpitalna;
7) farmakologia;
8) lek roślinny;
9) radiofarmacja;
10) toksykologia.