Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący realizacji recept od 1 marca 2024

  • Opublikowano: 29 luty 2024
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym omawia zasad yrealizcji recept rocznych po 1 marca 2024 r., kiedy to system informatyczny P1 przejmie obowiązek obliczania ilości leku, jaką można wydać jednorazowo pacjentowi. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączniku, poniżej cytujemy najważniejsze fragmenty:

Minister Zdrowia przypomina i informuje, że od 1 marca 2024 r. wejdzie w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że „7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”.

Celem wprowadzenia powyższej normy było przeniesienie obowiązku wyliczania ilości wydawanego leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego z osoby realizującej receptę na system informatyczny. W konsekwencji system w pełni odpowiada za prawidłowe obliczenia w tym zakresie. [...]

Podkreślić należy, że system informatyczny będzie wskazywał ilość ... do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu. Mechanizm automatycznego wyliczania ilości produktu przez system informatyczny nie będzie miał zastosowania dla leku recepturowego, produktu przeznaczonego do stosowania na okres nie przekraczający 120 dni, importu docelowego, e-recept farmaceutycznych oraz produktów o złożonej strukturze opakowań. W pierwszym okresie, nie będzie również dokonywał ww. wyliczeń dla wyrobów medycznych oraz jednostek międzynarodowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dla ww. wyjątków będzie istniała możliwość wystawienia e-recepty z użyciem schematu dawkowania na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym, jeżeli ww. system teleinformatyczny w okresie od 1 marca 2024 r. w konkretnym przypadku realizacji tzw. recepty rocznej nie dokona obliczenia  ilości leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7a i 7aa ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba realizująca receptę nie stosuje ograniczenia, o którym mowa w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutyczny, zgodnie z którym „(…) kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”.  W takim przypadku osoba realizująca receptę – zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2 Prawa farmaceutycznego – wydaje maksymalnie ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Zasada ta dotyczy każdej kolejnej realizacji recepty. [...]

Równocześnie Minister Zdrowia informuje, że apteka oraz osoba realizująca tzw. receptę roczną nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji w związku z naruszeniem przepisu art. 96a ust. 7aa Prawo farmaceutyczne, spowodowanego nieprawidłowym obliczeniem ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która mogła być wydana pacjentowi.

W szczególności apteka nie będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej lub zwrotu refundacji ceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.