Ubezpieczenie OC dla członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na 2024 r.

 • Opublikowano: 03 Styczeń 2024
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ubezpieczenie OC dla członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na 2024 r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

w wyniku podjętych prac, od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. każdy farmaceuta należący do Izby ma zapewnione w ramach opłacanych przez siebie terminowo składek członkowskich ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu.

 

Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat. Ubezpieczenie zostało wynegocjowane we współpracy z brokerem Mentor S.A. specjalizującym się m.in. w programach dla samorządów zawodowych. Ubezpieczycielem jest STU ERGO Hestia S.A.

 

Certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową dla Członków Izby – [pobierz]

UWAGA - Ubezpieczeniem są objęci wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

 

Okres ochrony polisy: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

 

Sumy gwarancyjne:

200 000 PLN – na jedno zdarzenie oraz 4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na członka Izby!

 

Ubezpieczeniem są objęci wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

 

Istnieje możliwość doubezpieczenia i rozszerzenia swojej ochrony o:

 1. Ubezpieczenie OC farmaceuty nadwyżkowe (podwyższające sumę gwarancyjną nawet do 1.500.000 PLN)

 2. Ubezpieczenie NNW z klauzulami:

  1. Ryzyka zakażenia HIV/WZW (potocznie nazywana „od zakłuć”)

  2. Na wypadek niezdolności do pracy

  3. Agresji pacjenta

 3. IoT SMART Apteka – nowość! Sensory dla właścicieli aptek

 

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl

 

Zakres ubezpieczenia OC sponsorowanego przez Izbę:

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w ramach wykonywanych przez członka Izby czynności zawodowych (wykonywania zawodu farmaceuty), w szczególności:

 1. wynikających z Ustawy z dnia 10 grudnia 2021 roku o zawodzie farmaceuty, w tym:

 • polegających na sprawowaniu opieki farmaceutycznej w rozumieniu art.4 ust.2 ww Ustawy

 • polegających na udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w art.4 ust.3 ww Ustawy,

 • polegających na wykonywaniu zadań zawodowych określonych w art.4 ust.4 ww Ustawy

 • polegających na wykonywaniu czynności określonych w art. 4 ust. 5 ww Ustawy

 1. wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 - z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności, co do których istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 2. wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne , w tym art. 86 ust. 8a oraz art. 96 ust. 4

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu i na osobie :

 • związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,

 • związane z wydania leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,

 • związane z wydaniem leku przeterminowanego, zepsutego, źle przechowywanego,

 • związane z wydaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,

 • w zakresie leków przygotowywanych (OC za produkt),

 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,

 • z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),

 • w związku z wykonywaniem testów i wymazów przeciwko COVID-19,

 • wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ruchomości)

 • wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)

 • wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej

 • spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej

 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego

 • wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych

 • szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów. Definicja produktu:

Produkt - rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; produktem w rozumieniu OWU jest:

 • każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itd.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczny itd.),

 • parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym,

 • wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne,

 • wyrób kosmetyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki,

 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

 • suplementy diety.

Zakres ochrony jest również rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul m.in.:

 • szkody w mieniu i na osobie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych oraz zatruć pokarmowych

 • szkody w mieniu, na osobie , czyste straty finansowe wynikłe z naruszenia dóbr osobistych

 • szkody w mieniu, na osobie , czyste straty finansowe wynikłe z naruszenia praw pacjenta

 • koszty ochrony prawnej zgodnie z zastrzeżeniem sublimitu 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla członka Izby dla tej klauzuli

 • szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony jest posiadanie przez badacza / sponsora stosownego ubezpieczenia OC obowiązkowego

 • czyste straty finansowe wyrządzone przez Ubezpieczonego wynikłe z błędu w realizacji recept, z zastrzeżeniem sublimitu 5.000 PLN na jeden i 10.000 PLN wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla członka Izby dla tego rozszerzenia

 • szkody w mieniu i na osobie wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy) z sublimitem 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

 

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia, w tym warunki ochrony oraz polisa, dostępne są w siedzibie Izby.

 

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO HESTIĘ.

 

Zgłaszanie szkód

 • Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;

 • pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;

 • pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;

 • pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

 

Kontakt do opiekuna:

W celu uzyskania informacji dotyczącej ochrony, doubezpieczenia na indywidualny wniosek farmaceuty oraz uzyskania pomocy w procesie zgłaszania szkody, proszę o kontakt z:

- Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl