Przypomnienie o kończącym się okresie edukacyjnym 2019-2023

  • Opublikowano: 07 Listopad 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przypominamy farmaceutom o zbliżającym się końcu kolejnego okresu edukacyjnego. Dla większości członków naszej izby 31 grudnia 2023 r. kończy się kolejny pięcioletni okres, w czasie którego należy poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia uzyskać wymaganą liczbę punktów edukacyjnych. Zwracamy uwagę, że w w związku z uchwaleniem ustawy o zawodzie farmaceuty zmieniły się zasady punktacji form kształcenia i zaliczania okresów edukacyjnych. Poniżej przypominamy w skrócie najważniejsze reguły. W załączniku zebrane one zostały w formie wygodnej tabeli.


Farmaceuci, którzy rozpoczęli okres edukacyjny przed wejściem w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, to jest przed 16.04.2021 r., podlegają przepisom rozporządzenia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych wydanego na podstawie art. 107zf ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Treść rozporządzenia znajduje się w zakładce SZKOLENIA na dole strony (bezpośredni link: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/rozp_stare.pdf). Zgodnie z nim, punkty tzw. "twarde" przysługują wyłącznie za kurs zakończony testem organizowany przez uczelnię kształcącą na kierunku farmacja.

Rozporządzenie to daje możliwość przedłużenia bieżącego okresu edukacyjnego (2019-2023) o maksymalnie 24 miesiące, pod warunkiem złożenia do Częstochowskiej Izby Aptekarskiej do dnia 31.12.2023 r. pisma w tej sprawie z uzasadnieniem. Po tym terminie Izba nie będzie mogła wydać takiej decyzji. Przedłużenie nie powoduje wstrzymania biegu kolejnego okresu edukacyjnego - okres przedłużenia biegnie równocześnie z nowym okresem edukacyjnym.


Farmaceuci, którzy rozpoczęli okres edukacyjny 01.01.2022, realizują obowiązek edukacyjny według według nowych przepisów, to jest według ustawy o zawodzie farmaceuty oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty. Treść rozporządzenia znajduje się w zakładce SZKOLENIA na dole strony (bezpośredni link: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/rozp_aktualne.pdf). Ponieważ jednak rozporządzenie weszło w życie w dniu 15.01.2022 r., kursy, szkolenia i inne formy zaliczone przez farmaceutę w dniach 01-14.01.2022 r. punktowane są zgodnie ze "starym" rozporządzeniem. Od dnia 15.01.2023 r. stosuje się już zasady opisane w nowym rozporządzeniu.

Farmaceuci, którzy rozpoczęli okres edukacyjny 01.01.2023, realizują obowiązek edukacyjny wyłącznie według według nowych przepisów.

Zgodnie z nimi, nie ma możliwości przedłużania okresów edukacyjnych - jeśli farmaceuta nie złoży do Izby dokumentów poświadczających uzyskanie wymaganej liczby punktów, dany okres nie zostanie zaliczony. Skutkiem niespełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji może być negatywna ocena kandydata na kierownika apteki czy hurtowni.