Komunikat NFZ dotyczący recept refundowanych dla obywateli Ukrainy

  • Opublikowano: 14 Marzec 2022
  • Przez : Janusz Chmielewski

Centrala NFZ opublikowała komunikaty dotyczące dostępu do opieki medycznej dla obywateli Ukrainy w związku z wejściem w życie specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywat... Komunikat nr 5 dotyczy recept:

Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne a przepisy specustawy

1. Refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy (wymienionych w KOMUNIKACIE NR 1), na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym.

2. Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej na mocy specustawy, zostały wymienione w KOMUNIKACIE NR 2.

3. Podstawowe zasady wystawiania recept:

  1. aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej.
  2. zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.
  3. recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

WAŻNE!

  • Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.
  • Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej platformy SIM (P1).

4. Podstawowe zasady realizacji recept

  1. Realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ.
  2. nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.