Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samorząd aptekarski - zadania i zasady działania.

1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

- reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
- troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
- kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
- integracja środowiska zawodowego;
- sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
- współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
- współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
- prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
- zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
- wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania określone w pkt. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

- stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
- prowadzenie rejestru farmaceutów;
- współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
- udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
- wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
- prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza;
- występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
- sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
- prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.
________________
Podstawa prawna:
Art. 7 Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OIA
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:OIA
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:683