Struktura organizacyjna OIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasięg terytorialny działania Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Obszar działania Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie obejmuje następujące powiaty:


1. częstochowski
2. kłobucki
3. lubliniecki
4. myszkowski
5. oleski
6. pajęczański

oraz miasto Częstochowa na prawach powiatu

 

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1419 tekst jednolity z późn. zm.).

Art. 2. ust. 2 Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.

 

Okręgowy Zjazd Aptekarzy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na Okręgowy Zjazd Aptekarzy proszeni są członkowie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Zaproszenia wysyłane są za pośrednictwem Częstochowskiego Gońca Aptekarskiego, mailowo oraz umieszczane
jest na stronie internetowej Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na miesiąc przed planowanym zjazdem.
Zjazd odbywa się raz w roku.
Ostatni zjazd aptekarzy to: Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się 7 grudnia 2019r.

 

______________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 1419 tekst jednolity z późn. zm.).

Art. 25. 1. Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy. W okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie izb aptekarskich osobiście lub przez swoich delegatów.

2. W okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym uczestniczą także, z głosem doradczym, członkowie ustępujących organów izby.

3. Mandat delegata trwa 4 lata.

 

Delegaci Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

1. mgr farm. Janusz Chmielewski
2. mgr farm. Adam Kwapisz
3. mgr farm. Katarzyna Lewanowicz
4. mgr farm. Monika Motyl
5. mgr farm. Przemysław Orlikowski
6. mgr farm. Mariusz Pikuła
________________
Podstawa prawna:

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 1419, tekst jednolity z późn. zm.).

oraz

Uchwała z dnia 26 marca 2019 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
Nr VII/6/2019 w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

 

SKŁAD OSOBOWY VIII KADENCJI CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ I JEJ PREZYDIUM

Prezes Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Przemysław Orlikowski

mgr farm. Janusz Chmielewski (Vice Prezes)
mgr farm. Agnieszka Fenig (Sekretarz)
mgr farm. Monika Stolarczyk (Skarbnik)
mgr farm. Mariusz Pikuła (Członek Prezydium)
mgr farm. Aleksandra Dorota Gawron
mgr farm. Adam Rajmund Kwapisz
mgr farm. Jakub Pacuda
mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska
mgr farm. Karolina Stefania Wotlińska-Pełka

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
( Dziennik Ustaw z 2019 poz 1419 tekst jednolity z późn.zm.).

Art. 29. Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13;
3) określa wysokość składki członkowskiej;
4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinie w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 7.2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony); 15)
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony); 18)
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza ;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

 

PREZYDIUM CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ:

Prezes ORA
mgr farm. Przemysław Orlikowski

V-ce Prezes ORA
mgr farm. Janusz Chmielewski

Sekretarz
mgr farm. Agnieszka Fenig

Skarbnik
mgr farm. Monika Stolarczyk


Członkowie Prezydium

mgr farm. Mariusz Pikuła

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

mgr farm. Dominika Rajczyk-Wrona - Przewodnicząca Komisji

mgr farm. Artur Ozimek
mgr farm. Małgorzata Strąk
________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz. 1419 tekst jednolity z późn. zm.).

Art. 31. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej.

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ:

RZECZNIK mgr farm. Anna Knop

Z-CA mgr farm. Anna Binek

Z-CA mgr farm. Małgorzata Dubnicka

Z-CA mgr farm. Magdalena Frączek-Muller_______

____
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
( Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1490 tekst jednolity z późn. zm.).

Art. 33. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie
w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Art. 45. Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

 

OKRĘGOWY SĄD APTEKARSKI CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

PRZEWODNICZĄCA mgr farm. Monika Motyl

mgr farm. Anna Ploska-Pradela (Z-ca Przewodniczącej OSA)

mgr farm. Jan Bieńkowski

mgr farm. Michał Mateusz Gawron

mgr farm. Katarzyna Maria Leszcz

mgr farm. Katarzyna Maria Lewanowicz

mgr farm. Magdalena Zawadzka-Wilk

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1419 tekst jednolity z późn. zm.).

Art. 32. Okręgowy sąd aptekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okregowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OIA
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1534