Majątek i gospodarka finansowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dochodami izby aptekarskiej są:

- składki członkowskie;
- zapisy, darowizny, dotacje;
- inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:
Art. 64 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).
oraz
Uchwała Nr 10/VII/skł.członk./2016 z dnia 25.01.2016 roku
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie w sprawie zmiany wysokości
składek członkowskich.

Działając na podstawie art. 29 pkt.3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. Nr 2003, Nr 9 poz.108 )oraz § 2 ust.1pkt 1 uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek
członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego
obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni – 55 zł miesięcznie;
b) kierownika hurtowni farmaceutycznej – 55 zł miesięcznie;
c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej – 35 zł
miesięcznie;
d) farmaceutę przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego
pisemny wniosek – 10 zł miesięcznie;
e) farmaceutę bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek
i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu,
o którym mowa w treści art. 15 ust. 6 ustawy o izbach aptekarskich – 10 zł
miesięcznie;
f) emeryta/rencistę, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek –
zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 lit. e powyżej, wysokość składki
członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego
zgłoszenia do dnia podjęcia wykonywania zawodu aptekarza przez
zainteresowanego.

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust.1 lit. f powyżej, Okręgowa Rada
Aptekarska w Częstochowie ma prawo – w szczególnie uzasadnionych
przypadkach i na wniosek zainteresowanego – do zwolnienia go z obowiązku
opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

§ 2

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 5/skł. członk./2015 z dn. 12.02.2015 r.


§4

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego
zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r._____________________________________________________________________

Składkę można wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Częstochowie nr 70 1020 1664 0000 3002 0139 7645 lub w sekretariacie
siedziby Izby.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OIA
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:OIA
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:617