Biuletyn Informacji Publicznej - Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

Tryb przyjmowania i przekazywania zażaleń i odwołań

Od uchwały Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej służy stronie prawo wniesienia środków odwoławczych.

Odwołanie od uchwały Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej podjętej
w sprawie dotyczącej:

- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 4, 4b, 4f ust.1 ustawy
o izbach aptekarskich)
- zawieszenia farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenia
w wykonywaniu czasowym określonych czynności ( art. 18 ust.3 ustawy o izbach
aptekarskich)
- stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu (art. 18 a ustawy o izbach
aptekarskich)

strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zażalenie od uchwały Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej podjętej
w sprawach m.in.:

- wydanej opinii o udzielanie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
lub hurtowni ( art. 29 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich)
- wydanej opinii w zakresie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki
dla osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie tj. kierownika apteki (art. 99
ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne)

strona wnosi do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 136 z 2008 roku poz.856 z późn. zm.).

Art. 19.
1. Od uchwał okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 4,
4b, 4f ust. 1 art. 18 ust. 3 i art. 18a, (tj. prawa wykonywania zawodu farmaceuty)
przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej
sprawie uchwałę.
2. Do uchwał samorządu, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego
prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa
w ust. 1.
3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy
zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.

oraz

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 98 z 2000 roku poz. 107 z późn.zm.)

Art. 104.
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba
że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny
sposób kończą sprawę w danej instancji.
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez
inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej
formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie
stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest
przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny
termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które
służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje
się odpowiednio przepisy art. 36-38.

Art. 106.
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny
organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie),
decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie
stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest
przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które
służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje
się odpowiednio przepisy art. 36-38.

Art. 123.
§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku
postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy
kodeksu stanowią inaczej.

Art. 129.
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Art. 141.
§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie,
gdy kodeks tak stanowi.
§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia
stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego
ogłoszenia stronie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OIA
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:OIA
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:714