Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  • Opublikowano: 07 Czerwiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

6 czerwca weszły w życie ostatnie zmiany Prawa Farmaceutycznego. Regulują one szczegółowo, komu apteki mogą sprzedawać produkty lecznicze i w jakim asortymencie. Zgodnie z nimi apteka lub punkt apteczny mogą zbywać produkty lecznicze:

  • bezpośrednio pacjentom,
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą,
  • podmiotom nie wykonującym działalność leczniczej i nieprowadzącym obrotu lekami.

W tej ostatniej kategorii mieszczą się np. szkoły, zakłady pracy itp. W tym jednak przypadku asortyment lekow jest ograniczony do pozycji, które mogą być sprzedawane w obrocie pozaaptecznym. Ponadto apteki i punkty apteczne będą mogły nieodpłatnie przekazywać produkty lecznicze, ale nieobjęte refundacją, w poniższych przypadkach:

  • na rzecz domów pomocy społecznej – w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii,
  • instytucjom państwowym – w przypadku wystąpienia konstytucyjnych stanów wyjątkowych,
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą – wyłącznie w celu ich zaopatrzenia,
  • pacjentom – wyłącznie na potrzeby ich leczenia.

Nieodpłatne zbycie produktów leczniczych na rzecz tych podmiotów będzie musiało być poprzedzone zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, udzielaną w drodze postanowienia, na wniosek składany przez podmiot prowadzący aptekę w określonym przez ustawę terminie.

Więcej na ten temat znaleźć można w artykułach: