Analiza nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept

 • Opublikowano: 16 Wrzesień 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Oczekiwana i długo procedowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept ukazała się w Dzienniku Ustaw 13.09.2018 pod numerem pozycji 1773 . Zmienione przepisy wchodzą w życie od dnia następnego, co w tym przypadku jest bardzo dobre, i w zasadniczej części odnoszą się do recept papierowych.

Oto krótkie wyliczenie zmian dokonanych w rozporządzeniu:

 • uściślono przepis mówiący o technice nanoszenia treści na receptę papierową – w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty;

 • uściślono przypadki, kiedy recepta ma mieć nadany unikalny numer – gdy znajdują się na niej leki refundowane lub o statusie Rpw.;

 • uściślono zasady nadawania numerów receptom na leki o statusie Rpw. dla lekarzy weterynarii i lekarzy niemających umowy z NFZ – nadaje je Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i rozpoczynają się cyframi 07;

 • uściślono sposób potwierdzenia realizacji recepty papierowej – dokonuje się tego na rewersie recepty;

 • usunięto niektóre dane z Dokumentu Realizacji Recepty - typ recepty (papier/elektroniczna), numer DRR, numer tel. apteki realizującej receptę, kody uprawnień dodatkowych pacjenta lub rodzaju osoby nieubezpieczonej, dane podmiotu, dane osoby wystawiającej;

 • dodano do elektronicznego DRR numer serii wydanego opakowania;

 • usunięto z DRR papierowej – dane pacjenta z wyj. PESEL/numeru paszportu, dane podmiotu z wyj. REGON przychodni;

 • usunięto przepis o zamieszczaniu adnotacji o całkowitej realizacji recepty papierowej;

 • dodano możliwość realizacji recepty, gdy nie odpowiada ona wzorowi, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest czytelna;

 • uściślono zasady uzupełniania/poprawiania niektórych brakujących lub niepełnych danych:

  • poprawa lub uzupełnienie adresu pacjenta – na podstawie przedłożonego dokumentu lub oświadczenia;

  • brak kodu kodu pocztowego pacjenta i danych podmiotu drukującego – uznajemy, że zostały umieszczone;

 • wprowadzono obowiązek kopiowania i przekazywania do NFZ dokumentu obcokrajowca korzystającego z przepisów o koordynacji (karta EKUZ, poświadczenie);

 • usunięto przepis o legitymowaniu się odpowiednim dokumentem osób nieubezpieczonych;

 • definitywnie ustalono, że recepty papierowe mogą być realizowane do 31.12.2018 na zasadach dotychczasowych, jednocześnie usunięte zostały niejasne punkty o zasadach realizacji recept do i po 16.10.2018;

 • recepty wystawione lub zrealizowane po 18.04.2018 uznaje się za prawidłowe, jeśli spełniają warunki określone w §7, §8 i §10, uwzględniając ich znowelizowane brzmienie (to jest np. usunięte dane z DRR, niezgodność recepty ze wzorem, brak adnotacji o całkowitej realizacji recepty).

Nowelizacja nie odpowiada wszystkim postulatom zgłaszanym przez zainteresowane strony (lekarze, farmaceuci, NFZ), jednak w jakimś stopniu ułatwia realizację recept, wyraźnie artykułując zasadę, że w przypadku recept papierowych robimy to trybem określonym w poprzednim rozporządzeniu. Zwracamy uwagę, że przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie.

W najbliższym czasie poprawione zostanie kompendium przepisów odnoszących się do recept, umieszczone w dziale DO POBRANIA.