Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia z postulatami zmian w obowiązującym prawie

 • Opublikowano: 19 Grudzień 2013
 • Przez : Janusz Chmielewski

Prezes NIA Grzegorz Kucharewicz wystosował do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza pismo, w ktorym  wzywa ministerstwo do dokonania zmian w wielu przepisach obowiązującego prawa.

NRA wnioskuje o:

 1. ZMIANĘ SPOSOBU USTALANIA URZĘDOWEJ MARŻY DETALICZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE ZASADY, ŻE MARŻA NALICZANA JEST OD CENY HURTOWEJ LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ALBO WYROBU MEDYCZNEGO.
 2. W RAZIE POZOSTAWIENIA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU USTALANIA MARŻY DETALICZNEJ (JAKO ROZWIĄZANIE DORAŹNE I PRZEJŚCIOWE) PILNE PODWYŻSZENIE MARŻY DETALICZNEJ.
 3. WPROWADZENIE ZASADY, ZGODNIE Z KTÓRĄ PODMIOTY ŁAMIĄCE ZAKAZ REKLAMY APTEK LUB ICH DZIAŁALNOŚCI NIE MOGĄ WYDAWAĆ REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ALBO WYROBÓW MEDYCZNYCH.
 4. WYKREŚLENIE PRZEPISU ART. 43 UST. 1 PKT 6 USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DOTYCZĄCEGO OBOWIĄZKU ZWROTU REFUNDACJI PRZEZ APTEKI, PONIEWAŻ JEST SPRZECZNY Z POZOSTAŁYMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
 5. WYELIMINOWANIE OBROTU LEKAMI W SKLEPACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.
 6. DOPUSZCZENIE OBROTU PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI DO HIGIENY CZŁOWIEKA ORAZ REPELENTAMI I ATRAKTANTAMI W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH.
 7. ROZSTRZYGNIĘCIE PROBLEMU ZAGOSPODARWONIA LEKÓW, KTÓRE POZOSTAJĄ W APTECE PO WYGAŚNIĘCIU ZEZWOLENIA NA JEJ PROWADZENIE.
 8. DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO FARMACEUTYCZNE DO ZMIAN W USTAWIE O IZBACH APTEKARSKICH.
 9. DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW O OBOWIĄZKU PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ APTEKI DO PODSTAWOWYCH ZASAD PAŃSTWA PRAWA.
 10. WZMOCNIENIE POZYCJI FARMACEUTÓW JAKO OSÓB STANOWIĄCYCH GWARANCJĘ OCHRONY PRAW PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FARMACEUTYCZNYCH.
 11. WPROWADZENIE KRYTERIÓW DEMOGRAFICZNYCH

  I GEOGRAFICZNYCH PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH.

 12. DOPRECYZOWANIE I „USZCZELNIENIE” REGULACJI DOTYCZĄCYCH ŁĄCZENIA OBROTU HURTOWEGO Z DETALICZNYM W RAMACH TEGO SAMEGO PODMIOTU I JEDNOSTEK POWIĄZANYCH.

 13. WPROWADZENIE ZASADY, ŻE APTEKĘ MOGĄ PROWADZIĆ WYŁĄCZNIE FARMACEUCI LUB SPÓŁKI KONTROLOWANE PRZEZ FARMACEUTÓW.

 14. OBNIŻENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ZMIANĘ ZEZWOLENIA.

 15. WPROWADZENIE REGULACJI PRAWNYCH GWARANTUJĄCYCH PRZESTRZEGANIE USTALONEGO MODELU DYSTRYBUCJI LEKÓW: WYTWÓRCA – OBRÓT HURTOWY – OBRÓT DETALICZNY.

Z pełną treścią pisma, w tym z uzasadnieniami żądań,  można zapoznac się na stronie NIA: http://nia.org.pl/news/2597/1/pismo-prezesa-nra-do-ministra-zdrowia-ws-p...