Taksa Laborum - netto czy brutto?

  • Opublikowano: 14 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Do prawnika izby wpłynęło następujące pytanie:

Rozporządzenie MZ z 6.11.2012 w sprawie leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych zastąpiło rozporządzenie z 24.01.2011 (DzU 23/2011, poz. 126) odnoszące się do tych samych kwestii. W tym "starym" z 2011 par.5, ust.2 brzmiał: "Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto." Oznaczało to, iż tzw. taksa laborum, której wysokość ustalono na 12,33 lub 24,66 (zależnie od rodzaju leku) jest kwotą brutto i zawiera w sobie podatek VAT w stawce 8%.
Obecne rozporządzenie takiego zapisu nie ma w ogóle. Próbowałem znaleźć coś na ten temat w ustawie refundacyjnej (na podstawie której w/w rozporządzenie powstało), ale nie zauważyłem paragrafu, który odnosiłby się do tej kwestii.
Czy w związku z tym należałoby rozumieć, że wspomniany koszt sporządzenia leku recepturowego, którego częścią jest taksa laborum, ma być kosztem netto? Jest to ważne z dwu powodów:
1. - zmienia się faktyczna wartość taksy laborum, która pozostaje w dyspozycji apteki (netto 11,42 albo 12,33, różnica 0,91)
2. - zmienia się generalnie sposób obliczania wartości leku robionego (w przypadku "starego" rozporządzenia - (wartość w cenach zakupu brutto+taksa laborum brutto)+marża (25%); w przypadku "nowego" - (wartość składników w cenach netto+taksa)+marża i od tego dopiero VAT).
Szacuję, że wariant, w którym koszt nie jest kwotą brutto, jest korzystniejszy dla apteki, nawet biorąc pod uwagę wyłącznie różnicę w wartości taksy laborum. 

Odpowiedź Pana Mecenasa:

 

W odpowiedzi na przekazane mi pytanie dot. kosztu sporządzenia leku recepturowego
stwierdzam co następuje:

Niestety treść przepisów nowego rozporządzenia nie pozwala mi na udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.
Obecne rozporządzenie jest sformułowane co najmniej niejasno, niemniej, mając na uwadze kilka argumentów, o których poniżej, bardziej skłaniam się do stwierdzenia, że podobnie jak na gruncie poprzedniego rozporządzenia określona kwota jest kwotą brutto.
Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, że "ustawa refundacyjna" w art. 6 określa koszty jakie ma ponieść pacjent w związku z zakupem leku recepturowego. Wszędzie w tym przepisie jest mowa o należności od pacjenta, co należy rozumieć jako kwota brutto.
Ten sam przepis (art. 6 ust. 10) daje Ministrowi Zdrowia prawo do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Moim zdaniem przemawia to za uznaniem, że i w rozporządzeniu chodzi o kwotę brutto.
Wreszcie treść art. 29 ust.1 ustawy o podatku VAT - gdzie kwota należna jest zdefiniowana jako całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. A zatem jest to również kwota brutto.
Wydaje się więc, że kwota określona w rozporządzeniu powinna być raczej traktowana jako kwota brutto, choć nie wynika to bezpośrednio z przepisu.
Podkreślam jednak, że nie jest to niestety jednoznaczna ocena.